حسین میرزایی  نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

نابودی  گوره جاسک  با ا فتتاح زودهنگام !

آقای ‎روحانی ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را با افتتاح زودهنگام برباد ندهید.

شما کی شرتان را از سر مردم کم می کنید؟ مردم برای رفتنتان لحظه شماری می کنند.

در این روزهای احتضار دولت هم از ضرر زدن به مردم دست بر نمی دارید؟

‎فاجعه گوره جاسک...