به گزارش افکارنیوز، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای در صفحه کتاب خود به بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری در باره کتاب "سیاست نامه "خواجه نظام الملک پرداخت و به نقل از ایشان نوشت :من یک وقت زمان ریاستجمهورى، در شوراى عالى انقلاب فرهنگى جملهیى را از کتاب سیاستنامهى خواجه نظامالملک نقل کردم. این کتاب، یکى از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبى ماست.

با اینکه هفتصد، هشتصد سال از آن زمان مىگذرد ـ دورهى سلطان سنجر یا ملکشاه ـ درعینحال انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان وقتى آن را مىخواند، لذت مىبرد. بههرحال، یکى از توصیههایى که به شاهِ زمان خودش مىکند، این است: زنهار! مردى را دو کار مفرمایى؛ مردى و کارى. راست مىگوید؛ یک مرد، یک کار. بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ۱۳۸۳/۰۹/۱۱