وزیر امورخارجه در حکمی حسن شیخ الاسلامی را به عنوان رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی منصوب کرد.

  امیرعبداللهیان همچنین در حکم دیگری با قدردانی از خدمات سیدمحمد کاظم سجادپور رییس سابق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، او را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه شد