متن حدیث امروز نصب شده در سخنرانی امام خامنه که از امیرالمؤمنین علی (ع)است، حضرت علی (ع) فرمودند: مرد جنگجو همیشه بیدار و هوشیار است و هر که از دشمن آسوده بخوابد، دشمن نسبت به او نخواهد خفت.

WhatsApp Image 2021-10-03 at 13.27.34