محمدحسن آصفری  نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان  و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

آقای ‎رجب طیب اردوغان ، اگر پانزدهم تموز را فراموش کردی، مردم ‎ ترکیه آن شب را خوب بخاطر دارند، که اگر اقدامات سردار سلیمانی در نجاتت از ‎کودتا نبود، الان دیگر نام و نشانی نداشتی که بخواهی رجزخوانی کنی.

بدان که ‎ یوم الله ها تکرار خواهند شد و آن زمان دیگر دیر شده است و همانگونه که ‎ آمریکا و ‎ اسرائیل از مبارک و مرسی و  صدام حمایت کردند از تو نیز حمایت خواهند کرد.

‎ حافظه تاریخی...

اردوغان پانزدهم تموز را فراموش کرده است