سفیر: سرتیپ پاسدار مصطفی محمدنجار که در دولت اول محمود احمدینژاد، وزیر دفاع بود در دولت دهم از سوی احمدی نژاد به عنوان وزیر کشور به مجلس هشتم معرفی شد و توانست رای اعتماد نمایندگان را بدست آورد.

اما اخبار رسیده حاکی از آن است که در آستانه گذشت سه سال از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸، احمدی‌نژاد قصد آن دارد که به زودی نجار را از وزارت کشور برکنار کند و وزیری جدید به مجلس تازه مستقر شده نهم معرفی کند.

گمانهزنیها حاکی از آن است که مرتضی تمدن، استاندار فعلی استان تهران و محمدرضا میرتاجالدینی معاون سابق پارلمانی رئیسجمهور از گزینههای مطرح برای تصدی پست وزارت کشور است، اما برخی اخبار حاکی از آن است که احتمال معرفی کامران دانشجو، وزیر فعلی علوم، تحقیقات و فناوری که در سال ۱۳۸۸ ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس نهم بیشتر است.