به گزارش افکار به نقل از جوان آنلاینوی افزود: در حال حاضر جهان اسلام یکپارچه بیدار شده است و در کل دنیا نیز این اتفاقاتی می افتد که این اتفاقات آزادی خواهی و عدالت خواهی است که بعد از بروز انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) به وقوع پیوسته است.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش تاثیر گذار حضرت امام خمینی در بیداری اسلامی و جهان تاکید کرد: اگر رهبران آزادی خواه، عدالت خواه و رهبران آزادی بخش به ملت ها را در صد سال گذشته با امام خمینی مقایسه کنیم اگر هرکدام از آنها خصلتی داشتند امام(ره) به تنهایی همه خصلت های آنها را داشت و بسیار قویتر نیز بود.

حیدرپور با بیان اینکه در آینده نقش امام(ره) و تاثیر امام(ره) به صورت برجسته تر روشن خواهد شد، تصریح کرد: به نظر می رسد باز خوانی مجدد آنچه که امام(ره) آموزش دادند و از خودشان به یادگار گذاشتند کار مناسبی باشد. مدون کردن آنچه امام(ره) آموزش و سپس تدوین وتدریس کردن آنچه که امام(ره) می خواست و آن منش و روش و شخصیتی که امام(ره) داشت در مدارس و دبیرستانها و دانشگاهها به گونه ای که در وجود همه افراد کشور آنچه که امام(ره) می خواست و انجام می داد نهادینه شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی معتقد است بخش عظیمی از آرامانهای امام(ره) محقق شده است ولی تا رسیدن به تمامی آنچه که امام(ره) می خواست فاصله داریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه عفاف و حجاب یکی از دغدغه های امام خمینی بود، گفت: قسمت عظیمی از آنچه که امام (ره) در خصوص عفاف و حجاب می خواستند محقق شده است اما آنچه که در جامعه ظهور و بروز دارد با آنچه که خواست امام بود فاصله دارد هنوز در این حوزه به مقصد نرسیدیم. دولت ها و مجالس باید برای حجاب و عفاف قوانین و اعتبارات مورد نیاز مشخص کنند و مردم نیز باید دقت داشته باشند و وقت بگذارند تا این امر محقق شود.