سيدعلي يزديخواه در حاشيه مراسم تجليل از جوانان برتر شهرستانهاي استان تهران گفت:اسامي سه برابر ظرفيت هر رشته در نيمه دوم تير اعلام شد و مصاحبه حضوري طي امروز و فردا به پايان ميرسد كه پس از سنجش امتيازات، نتايج آزمون را هفته آينده در سطح شهرستانهاي استان تهران اعلام ميكنيم.
وي افزود:از طريق اين آزمون، پنج هزار و ۳۰۰ نفر در مجموعه آموزش و پرورش استان تهران، استخدام پيماني ميشوند.