«نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت امروز یکشنبه با استعفای دولت این کشور موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، پیشتر دولت کویت به ریاست « صباح خالد الصباح » نخست وزیر این کشور، استعفای خود را تقدیم «نواف الاحمد الجابر الصباح» کرده بود.

دولت کویت سال گذشته نیز استعفا کرده بود که امیر این کشور مجدداً «صباح خالد الصباح» را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

امیر کویت با استعفای دولت این کشور موافقت کرد