محسن دیانت کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکارهای افزایش امید و اعتماد عمومی در کشور چیست؟ گفت: دولت باید سعی کند مشارکت حداکثری مردم را در امور کشور فراهم کند. باید از اقشار مختلف مردم از دانشگاهی‌ها، فرهنگیان، کارآفرینان و بافت توده مردم در امور کشور استفاده شود.

وی افزود: مردم نباید احساس کنند که در امور کشور فقط از اقشار خاص استفاده می شود، باید از همه متخصصان و آنهایی که در چهارچوب نظام حرکت می کنند و دلسوز نظام هستند، هرچند با اختلاف نظرهای کم و بیش، در امور کشور استفاده شود؛ مشارکت گسترده مردم در امور کشور، اعتماد ساز است.

افزایش اعتماد عمومی با مشارکت گسترده مردم محقق می‌شود

دیانت اظهار کرد: نکته دوم این است که دولت باید به اموری بپردازد که برای مردم دغدغه است و دغدغه دولت نباید بحث‌های جناحی و باندی باشد و فکر و ذکر دولت باید همان دغدغه‌های مردم باشد.‌ به نظر من اگر دولت این دو بحث را در دستور کار خود قرار دهد، میزان امید و اعتماد عمومی در کشور بالا خواهد رفت.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: دولت باید اقداماتی را در راستای افزایش پول ملی بردارد و بر این موضوع متمرکز شود و کمک کند تا بار اقتصادی مردم کاهش پیدا کند؛ مردم اگر حرکت اقتصادی خوبی را از سوی دولت ببینند، که موثر و کارآمد باشد، اعتمادشان به دولت جلب خواهد شد.