محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس از مدير مسئول و خبرنگار روزنامه سياست روز شكايت كرده است
علت این شکایت درج مصاحبه ای با عباس پالیزدار و انتشار مطالبی علیه دهقان در این روزنامه است
مدیر مسئول و خبرنگار این روزنامه چندی پیش در مجتمع قضایی کارکنان دولت حضور یافتند و تا کنون ۲ بار جهت پاسخ به اتهامات در بازپرسی حاضر شده اند
نماینده طرقبه و چناران با گرفتن وکیل پیگیر این شکایت است
در گوشه ای از مصاحبه پالیزدار با سیاست روز پالیزدار گفته است: می‌دانستم انتقال پرونده از سازمان بازرسی مشکلات خاص خود را دارد و زمانی که ما این پرونده‌ها را بیرون بیاوریم هر اتفاقی ممکن است برای این بیفتد. به همین دلیل برای اجرای این توافق تعلل می‌کردم و پرونده‌ها را خارج نمی‌کردم. تا این‌که آقای دهقان با من تماس گرفت و گفت اگر بازهم برای ماندن در سازمان بازرسی کل کشور پافشاری کنی، دیگر همکاری نمی‌کنند و همین پرونده‌ها را نیز از ما می‌گیرند. به همین دلیل نهایتاً پرونده‌ها را با توافق مجلس و سازمان بازرسی به مجلس منتقل کردیم.
هادی ارمغان وکیل مدافع عباس پالیزدار هم گفته است: در پرونده موکلم ثبت شده است که سازمان بازرسی کل کشور منکر این توافق نشده. ضمن این‌که مجلس نیز این توافق را تأیید کرده و خانم آجرلو و آقایان دهقان و کامران در اظهاراتی که در پرونده ثبت شده، تأیید کرده‌اند که پرونده‌ها با توافق مجلس و سازمان بازرسی به مجلس منتقل
شده است.
دهقان به علت نشر اکاذیب از سیاست روز شکایت کرده است و پرونده هم اکنون در شهبه نهم دادگاه کارکنان دولت در دست بررسی است