مهران بارانی و محسن کیخا از پاسداران ناحیه سپاه زاهدان به شهادت رسیدند.

علت حادثه در دست بررسی مسؤولان امنیتی قرار دارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

دو پاسدار در زاهدان به شهادت رسیدند