علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود از تصویب کاهش هزینه درمان برای بیماران در هیئت دولت خبر داد.

وی نوشت: «هیات دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بستری در اورژانس به ۹۰ درصد افزایش یافت. کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های مراقبت اورژانس و تضمین دسترسی همه به این مراقبت‌ها، از نتایج این مصوبه است.»

افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بستری در اورژانس به ۹۰ درصد