به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، بر اساس گزارش بدوی شعب ۱۵گانه برای عضویت در کمیسیونهای تخصصی و اصل نودم قانون اساسی، تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس به ترتیب بیشترین متقاضی به شرح ذیل است:

۱ - کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

اولویت اول ۴۴نفر، اولویت دوم ۱۷نفر

۲ - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

اولویت اول ۴۰نفر، اولویت دوم ۱۷نفر

۳ - کمیسیون صنایع و معادن

اولویت اول ۳۴نفر، اولویت دوم ۲۸نفر

۴ - کمیسیون انرژی

اولویت اول ۲۷نفر، اولویت دوم ۲۳نفر

۵ - کمیسیون آموزش و تحقیقات

اولویت اول ۲۶نفر، اولویت دوم ۲۶نفر

۶ - کمیسیون اقتصادی

اولویت اول ۲۴نفر، اولویت دوم ۲۸نفر

۷ - کمیسیون عمران

اولویت اول ۲۳نفر، اولویت دوم ۲۵نفر

۸ - کمیسیون بهداشت و درمان

اولویت اول ۱۷نفر، اولویت دوم ۱۰نفر

۹ - کمیسیون کشاورزی

اولویت اول ۱۶نفر، اولویت دوم ۱۳نفر

۱۰ - کمیسیون اجتماعی

اولویت اول ۱۴نفر، اولویت دوم ۱۷نفر

۱۱ - کمیسیون فرهنگی

اولویت اول ۸نفر، اولویت دوم ۲۱نفر

۱۲ - کمیسیون قضایی و حقوقی

اولویت اول ۸نفر، اولویت دوم ۷نفر

۱۳ - کمیسیون اصل نود

اولویت اول ۳نفر، اولویت دوم ۵نفر

۱۴ - کمیسیون شوراها

اولویت دوم ۸نفر