به گزارش افکارنیوز، زهره طبیبزاده نماینده مردم تهران در مجلس و مسئول سابق مرکز امور بانوان ریاستجمهوری در گفتوگو با فارس، درباره مطلب اخیر رئیسجمهور که در سایت وی منتشر شده ، اظهار داشت: بنده و بسیاری از دوستان دیگر به دلیل ایجاد مسیر متفاوت احمدینژاد و حضور جریان انحرافی در کنار وی از دولت جدا شدند.

طبیب‌زاده ادامه داد: احمدی‌نژاد مراد خود را تغییر داد و فردی را برگزید که مکتب نرفته و درس عرفان اسلامی نخوانده؛ و این به معنای تأثیرگذاری دیدگاه‌های انحرافی شخصی است که فاقد صلاحیت علمی لازم در نظریه پردازی اسلام است.

مشاور سابق رئیس جمهور با بیان اینکه مشخص بود تبعیت از چنین شخصی آثار خود را بر عملکرد دولت دهم می‌گذارد یادآور شد: ما در دولت نهم چه زمانی شاهد این فساد بزرگ بانکی و این لجام‌گسیختگی فرهنگی بودیم.

وی با ابراز تأسف از شیفتگی بسیار زیاد رئیس جمهور به لیدر جریان انحرافی گفت: بنابراین میتوان استنباط کرد خلوص، صداقت و سلامتی که مبنای برقراری عدالت و خدمت در دولت نهم بوده دیگر در دولت دهم وجود ندارد و از همین رو بود که برخی دوستان خط خود را جدا کردند.