افكار نيوز - عسكري رابط پارلماني مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينکه در مقطعي از زمان ما شاهد گفتمان انقلابي، گفتمان جهاد و دفاع مقدس و گفتمان دوره سازندگي بوديم اظهار داشت: در مقطعي مي طلبيد که کشور در ميدان رزم و جهاد از اين گفتمان استفاده کند و در شرايط سازندگي نيز براي آباداني و سازندگي زيرساختها و خرابيهاي ناشي از جنگ از گفتمان سازندگي استفاده کرديم.
بعدها نیز حقوق اساسی مردم و اولویت اجتماعی آنان در گفتمان کشور قرار گرفت و امروز با استقرار دولت اصولگرا بحثعدالت و پیشرفت گفتمان کشور است.

وی در ادامه به مهر گفت: روزی که مجلس هفتم فعالیت خود را آغاز کرد حداد عادل به عنوان رئیس مجلس تاکید کرد که جریان اصولگرا به دنبال ساختن ایرانی پیشرفته است و از ایران به عنوان " ژاپن اسلامی " یاد کرد.

عسگری گفت: بر این اساس مقرر شد ایران به عنوان قدرت اول منطقه در تمامی جنبه ها به ویژه اقتصاد، تولید علم و فناوری شود و الگویی برای جهان اسلام باشد. این در حالی است که امروز شاهدیم با وجود دعواهای سیاسی و التهاب آفرینیها در جامعه که عمدتا از سوی جریانهای افراطی بوجود آمده است بیشترین التهابات را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: جریان فتنه سال ۸۸ و اتفاقات پس از آن که بیش از یکسال کشور را به خود مشغول کرد باعثشد که از آن چشم اندازهای بیست ساله و اهداف بلند مدت در توسعه اقتصادی فاصله بگیریم.
عسگری گفت: به نظر می رسد که به آن ژاپن اسلامی نخواهیم رسید مگر اینکه همه عزم خود را برای حذف افراد افراطی و پیشبرد اهداف نظام جزم کنیم.

پايان خبر/ب.