کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان گفت: با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان‌ دستگاهی در سطح ملی، امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد چاه‌نیمه‌های ‎سیستان شد.

وی تاکید کرد: رایزنی‌ها جهت تداوم و تثبیت جریان پایدار آب ادامه خواهد داشت.

آب رهاسازی شده از سمت ‎افغانستان وارد «‎سیستان» شد