به عکس پشت سر جلیلی و اشتون در مذاکرات مسکو نگاهی بیندازید و بخوانید: E۳+۳-Iran= Moscowبالای سر جلیلی روی پوستر مذاکرات اینگونه نوشته شده است:


روسها منظورشان از این فرمول چه بوده است:

E۳ + ۳ - Iran = Moscow

گروه پنج بعلاوه یک و ایران کجا و این فرمول جدید روسها کجا؟