محمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها پیروحادثه رخ داده برای « مهسا امینی » گفت: پیرو ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته ای در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورمتشکل از نمایندگان این کمیسیون ،کارشناسان حقوقی و قضایی و معاونت نظارت، تشکیل شد.

وی اظهار کرد:تاکنون از مسئولینی اعم از بهداشت و درمان،پزشکی قانونی و فراجا برای حضوردر جلسات این کمیته، دعوت به عمل آمده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:همچین گزارش اولیه از دستگاه های برشمرده شده،اخذ شده است. این گزارشات بعضا در قالب مستنداتی است که پزشکان بیمارستان و پزشکی قانونی ارائه کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین ما یک گزارش از فراجا در باره این حادثه دریافت کرده ایم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:همچنین روز گذشته جلسه دیگری برگزار شد و در این جلسه ابعاد مختلف این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

جوکار تاکید کرد: در این جلسه روند و فرآیندهای که می بایست دربررسی این حادثه در مجلس طی می شد اعم  از آنچه که نیروی انتظامی در انتقال مرحومه به مرکزتوجی گشت ارشاد انجام داد، بررسی شد.

در حادثه «مهسا امینی» ضرب و شتمی در کار نبوده است

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس تاکید کرد:براساس گزارش های اولیه ارائه شده به کمیسیون که فعلا نمی توان به صورت قطعی آن را تایید کرد، ضرب و شتمی در کار نبوده است و گزارش پزشکی قانونی بر همین منوال است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:بررسی های پزشک قانونی و آزمایشات از اعضای مختلف بدن و موضوع سم شناسی همچنان ادامه دارد.