افكار نيوز: استفان بیرنز در گفتگو با ای بی سی نیوز اعلام کرد انتظار می رود اعضا به اتفاق آرا با ساخت این مسجد مخالفت کنند.

بیرنز به این که خود چه رأی خواهد دارد اشاره ای نکرد، اما این رأی گیری تنها یکی از چندین مانع موجود در مسیر " ابتکار عمل قرطبه " برای ساخت این مسجد است.

پروژه ساخت این مسجد نزدیک برجهای دوقلو به شدت مورد انتقادهای ناشی از انزجار از سوی بسیاری از شهروندان و شخصیتهای سیاسی قرار گرفته است.

بیرنز گفت که پیش بینی وی در رابطه با نتیجه آرا از گفتگوهای مختصری ناشی می شود که با همکاران خود در هیئت مدیره این کمیسیون داشته و با بررسی این موضوع در سطح جامعه به چنین نتیجه ای رسیده است.