روشن کردن شمع برای دو شهید در مشهد

مردم مشهد در محل شهادت دو مدافع امنیت شمع روشن کردند.

3639168

3639165

3639166

3639167