روزنامه ابتکار در بخشی از سرمقاله خود با عنوانوقتی دیپلماسی اصولگرایی واقع بینانه هم کارساز نشد! نوشت:

*احمدی نژاد در طول یک سال گذشته بارها نارضایتی شدید خود را از انتخاب متکی به رخ کشاند و با انتصاب نمایندگان ویژه بر این مسئله مهر تائید زد حق هم این بود که در همان مقطع، متکی با استعفا به غائله پایان می‌داد و حرمت خود و جایگاه وزارت را پاس می‌داشت ، اما اکنون او به شیوه ای که مرسوم نیست، عزل شده است و سرپرستی به دست کسی است که نشان داده، بیشترین نزدیکی را به دیدگاههای رئیس جمهور داراست. دکتر صالحی درس آموخته دانشگاههای آمریکا و کسی است که دو دوره ریاست یکی از معتبرترین دانشگاههای ایران را عهده دار بوده است . او که خود اولین بار پروتکل الحاقی را در سال ۲۰۰۳ از طرف ایران امضاء نمود اما در همان زمان انتقادهای از جنس انتقادهای امروزی رئیس جمهور را به دولت وقت در مسئله هسته ای ابزار داشت وی در مسئله هسته ای صاحب نظر است و میتواند در جایگاه وزیر خارجه ، قطار هسته ای کشور را در آستانه مذاکرات استانبول، راهبری نماید. به هر حال این جابجایی، تغییر راهبردی نخواهد بود اما به یقین عامل انسجام و هماهنگی در تیم دیپلماسی کشور خواهد بود و البته باید امید داشت که همه این فعل و انفعالات در مسیر منافع ملی کشور باشد.