خاندان پهلوی مقصران اصلی معضل امروزی ‎حقابه هیرمند

علیرضا عباسی  نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توئیتی نوشت:

 

 ‌پهلوی اول(۱۳۱۷ه.ش) با بخشش ذلیلانه دشت ناامید (۳هزارکیلومترمربع) به افغانستان طی پیمان ننگین سعدآباد و خروج کنترل سرچشمه هیرمند از دست ایران و پهلوی‌دوم(۱۳۵۱ه.ش) با پذیرش کاهش سهم حقابه ایران به کمتر از ۲۰درصد و تکمیل ننگ‌نامه سعدآباد، مقصران اصلی معضل امروزی ‎حقابه هیرمند هستند.

خاندان پهلوی مقصران اصلی معضل امروزی ‎حقابه هیرمند