عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در مورد احتمال ائتلاف بخشي از اصولگرايان با اصلاح طلبان تصريح کرد: اصولگرايي که مي خواهد با اقليت ائتلاف کند اگر مي شناسد جريان اصلاحات را اين اصولگرا نيست.
موسی قربانی در گفتگو با آریا گفت: معتقدم رسیدن به تفاهم در میان گروه های اصولگرا قدری مشکل و دشوار شده است اما هدفمندی یارانه ها در این رابطه نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. چون مردم به اصولگرایان کارآمد و توانا بیشتر اعتماد دارند تا اصلاح طلبان توانا، ولی به اصولگرایان بی عرضه هم رأی نمی دهند.

وی افزود: فاصله هدفمند کردن یارانه ها تا انتخابات مجلس نهم کم شده است اگر زمان زیاد بود می شد شکاف ها و خلا ها را پر کرد ولی با تأخیر افتادن در اجرای این قانون فرصت ترمیم به حداقل ممکن رسیده است. البته اگر طیف های مختلف اصولگرا متحد شوند پیروزی از آن این جریان هست وگرنه کار قدری مشکل می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد احتمال ائتلاف بخشی از اصولگرایان با اصلاح طلبان تصریح کرد: اصولگرایی که می خواهد با اقلیت ائتلاف کند اگر می شناسد جریان اصلاحات را این اصولگرا نیست. در ثانی اقلیت خیلی بی عرزه بوده که نتوانسته در تشتت اصولگراها کاری بکند.

وي اضافه کرد: اصولگرايان در مجلس ششم يک اقليت محکم بودند، با عملکرد مطلوب خود مردم سراسر کشور را طوري هوشيار کردند که ورق به نفع اصولگراها چرخيد.