به گزارش افکارنیوز، رضا طلايينيك در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه احزاب در ايران با چالشهاي دروني و بيروني مواجه هستند، اظهار كرد: روند تاريخي و كنوني احزاب در ايران مطلوب نبوده و با وجود برخي كاركردهاي مثبت و اثربخش احزاب، در برخي مقاطع تاريخي، برآيند فعاليت آنها مطلوب ارزيابي نشده است.