شعر و تفالی که ابراهیم رئیسی برای اردوغان زد

ابراهیم رئیسی در حاشیه دیدار خود با اردوغان در ترکیه، شعری از حافظ برای او خواند و آن را «پایان اسرائیل» تعبیر کرد.