ماجرای کامل ترور علی اکبر صالحی

ماجرای کامل ترور علی اکبر صالحی را در برنامه برمودا مشاهده می نمایید.