زیردریایی های بدون سرنشین ایران که ترس را به جان آمریکا انداخت

فیلمی از زیردریایی های بدون سرنشین ایران که ترس را به جان آمریکا انداخت را در ادامه ببینید.