تصویری متفاوت از سردار قاآنی در دیدار امروز رهبرانقلاب

تصویری از سردار قآنی را در این دیدار مشاهده می نمایید.

سردار قاآنی