توییت معنادار و جدید صفحه رهبر معظم انقلاب؛ پیغام چیست؟

توییت جدید صفحه رهبر معظم انقلاب منتشر شد. برخی معتقدند این پیغام ویدیویی معنادار است.