اولین تصویر از فوج پهپادهای ایران به سمت اسرائیل بر فراز کربلا

اولین تصویر از فوج پهپادهای ایران به سمت اسرائیل بر فراز کربلا  دیده شد.

اولین تصویر از فوج پهپادهای ایران به سمت اسرائیل بر فراز کربلا