بقایای موشک ایرانی در خیابان های شهرک های صهیونیست نشین

بقایای موشک ایرانی در خیابان های شهرک های صهیونیست نشین را در اینجا ببینید.