برخورد های پیاپی موشک های ایران به فرودگاه نظامی رامون در ایلات اسرائیل

برخورد های پیاپی موشک های ایران به فرودگاه نظامی رامون در ایلات اسرائیل را ببینید.