تصاویر جدید از لحظات نفس گیر پرتاب موشک ایران به سمت اسرائیل

تصاویر جدید از لحظات نفس گیر پرتاب موشک ایران به سمت اسرائیل را در ادامه می بینید.