ضد حال بزرگ چین به اسرائیل درباره ایران

  چین اعلام کرد که از حمله ایران نگران است، اما از محکوم کردن این حمله خودداری کرد.

چین حمله ایران را از پیامدهای ادامه درگیری غزه توصیف کرد.