دقت اولین موشک بالستیک ضد رادار ایران

هرمز-۱ اولین موشک بالستیک ضد رادار ایرانی هست که با برخورداری از یک سیکر جاذب امواج رادار، به هر هدفی که فعالیت راداری دارد حمله می‌کند. فرآیند تولید و دقت این موشک بالستیک را می‌بینید.