به امام گفتم نافله آقای خامنه‌ای طولانیه

ماجرای انتظار امام (ره) برای آیت الله خامنه ای را بر سر سفره افطار خواهید شنید.