آتش در خانواده نیکا شاکرمی

نیکا شاکرمی ، دختر ۱۶ ساله‌ای بود که در روز‌های ابتدایی اغتشاشات سال گذشته، با سقوط از ساختمانی در تهران فوت کرد و مرگ او باعث سو استفاده رسانه‌های معاند و پخش شدن شایعه کشتن او توسط نیرو‌های امنیتی در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه شد. اما پس از دو سال، بی بی سی بار دیگر با پخش اسناد جعلی تلاش کرد تا جمهوری اسلامی را مقصر اصلی فوت شاکرمی بداند. اما در ادامه بررسی اسناد منتشرشده بی بی سی، ساختگی و دروغین بودن آن را نشان داد. اما این پایان ماجرا نبود.

مدتی پس از خبر فوت نیکا شاکرمی، اظهار نظر‌های مختلف درباره مرگ او شروع شد.

یکی از این افراد آتش شاکرمی، خاله نیکا بود. تا جایی که مادر و خاله نیکا شاکرمی در فضای مجازی به ناسزاگویی با یکدیگر پرداختند.

آیدا شاکرمی خواهر نیکا در فضای مجازی آتش شاکرمی را به استفاده از نیکا متهم و او را پست فطرتی معرفی کرده که در زمان حیات و بعد از فوت نیکا از وی در حال سوء‌استفاده بوده است.

خاله نیکا شاکرمی همواره خانواده نیکا و مخصوصا مادر و خواهر او را به سو استفاده از نیکا و آزار و اذیت او متهم کرده بود.

آتش در خانواده نیکا شاکرمی

افشاگری و جدال میان اعضای خانواده شاکرمی پس از افشای اسناد جعلی توسط بی بی سی باردیگر آغاز شد.

این جدال ها، اشخاص دیگری مثل سالومه سیدنیا، مجری شبکه تعطیل شده منوتو را نیز به میدان درگیری آورده است.

حملات خانواده و نزدیکان نیکا شاکرمی و افشاگری‌های آنان علیه یکدیگر، هم به خوبی بی گناهی جمهوری اسلامی را در مرگ او نشان میدهد و هم مواردی را مطرح کرده است که گویای پروژه کشته سازی نیکا شاکری توسط رسانه‌های معاند است.

مهم‌ترین افشاگری‌های خانواده و نزدیکان نیکاشاکرمی علیه یکدیگر.

آتش شاکرمی (خاله نیکا):

مادر و خواهر نیکا، او را شکنجه بدنی و روحی میکردند.

نیکا شاکرمی توسط مادرش از خانه و خانواده طرد شده بود.

مادر نیکا، اختلالات روانی و روحی دارد.

مادر نیکا شاکرمی تا چند روز از مرگ دخترش بی خبر بود و بی اطلاعی از نیکا برایش بی اهمیت بود.

رضا پهلوی علیه مردم ایران و جنبش زن، زندگی، آزادی است.

سالومه سیدنیا، فردی دروغگو است.

نسرین شاکرمی (مادر نیکا):

آتش شاکرمی (خاله نیکا) اختلالات روانی و روحی دارد.

خاله نیکا از درحال سو استفاده از مرگ وی است.

آتش شاکرمی در زمان حیات نیکا نیز از او سواستفاده کرده است.

آتش شاکرمی فردی بی اخلاق بود.

خاله نیکا مردی را که با او نسبتی نداشت به خانه می‌آورد و در این زمان نیکا را از خانه بیرون میکرد.

سالومه سیدنیا (مجری شبکه منوتو):

مقصر اصلی مرگ نیکا شاکرمی، خاله او بوده است.

نیکا شاکرمی قربانی اختلافات خانوادگی شده است.

آتش شاکرمی دچار اختلالات روانی است.