پیشتازی «علی خزائی» در شمارش آرا ورامین پیشوا و قرچک

مطابق نتایج اولیه شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه ورامین ، پیشوا و قرچک «علی خزایی» با اختلاف از رقیب خود پیشی گرفته است.

این نتایج مربوط به شمارش اولیه صندوق‌های شهری و روستایی بوده و نتایج تجمیع صندوق‌ها به طور رسمی اعلام نشده است.

شمارش آرا هنوز نهایی نشده است.

بنابراین گزارش، مطابق آخرین آمار در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک «علی خزایی» پیشتاز انتخابات است.

پیشتازی «علی خزائی» در شمارش آرا ورامین پیشوا و قرچک