خبر خوش سخنگوی دولت برای ناشران

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب، گفت: دولت رسیدن به خودکفایی کاغذ نشر را پیش می‌برد و  از منابعی که به هدر می‌روند و مسیرهایی که آسیبی برای محیط زیست ندارند، این کار را دنبال می‌کنند.

وی افزود: تولید کاغذ تحریر در دولت ۵ هزار تن بود که امسال به ۸۰ هزار تن رسیده است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت رسیدن به خودکفایی کاغذ نشر را پیش می‌برد و  از منابعی که به هدر می‌روند و مسیرهایی که آسیبی برای محیط زیست ندارند، این کار را دنبال می‌کنند.

سخنگوی دولت

سخنگوی دولت گفت: دستگاه‌های دولتی در توافق با وزارت ارشاد می توانند از بن کتاب برای کارمندانشان استفاده کنند. فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها، کافه رستوران‌ها می‌توانند به محلی برای عرضه و مطالعه کتاب نیز تبدیل شوند