انتقاد از سفر درمانی مولوی عبدالحمید به ترکیه

وهاب زاده، مشاور سابق وزیر بهداشت در توئیتر نوشت:

هرچند سرانه پزشک به جمعیت در استان سیستان و بلوچستان همچنان با استانداردها فاصله دارد ونیازمند توجه بیشتر است.

اما در همان استان آنقدر پزشک ومتخصص مجرب داریم که مولوی عبدالحمید که خود را ولی و وصی این مردم محروم میداند!

لازم نباشد برای انجام کارهای درمانی به خارج از کشور سفر کند!

انتقاد از سفر درمانی مولوی عبدالحمید به ترکیه