افكار نيوز - حکم تعلیق۲ قاضی کهریزک امضا شد.
به گزارش افکار، ‌ حکم تعلیق فعالیت قضائی مرتضوی و حداد به اتهام دست داشتن در حوادثکهریزک صادر شده است، اما با این حال احکام مربوط به آن همچنان به صورت اخبار ویژه در رسانه ها منتشر می شود. به گزارش مشرق به نقل از جهان، چند وقت پیش پدر یکی از جان باختگان حادثه کهریزک در گفت وگو با یک هفته نامه از مسئولین قضائی گلایه کرد که چرا دادگاه رسیدگی به اتهامات قاضی مرتضوی برگزار نمی شود؟ به گفته وی احکام صادره برای چند نظامی در ماجرای کهریزک باعثنمی شود این پرونده بسته شود.
اما بر اساس آخرین اخبار، دستگاه قضائی برای مرتضوی و حداد به جرم مشارکت در حادثه کهریزک حکم تعلیق فعالیت، را صادر نموده است. اما هنوز هیچ اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم و رسانه ها نمی دانند که این احکام با توجه به کدام تخلف و یا قصور و تقصیری صادر شده است.
انتظار این است که قوه قضائیه که به حق نشان داده است در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی اهل مماشات و مصلحت سنجی های سیاسی و جناحی نیست، مردم را در جریان رسیدگی به این پرونده قرار دهد.

پايان خبر/ب+