افكار نيوز - درهفته ای که گذشت علی رغم آرامش نسبی به مناسبت تعطیلات تابستانی در محافل سیاسی ، مطبوعاتی و دیپلماتیک یک افشاگری بی سابقه با استناد به اسناد محرمانه طبقه بندی شده ی وزارت دفاع آمریکا به سان بمبی در دستورکارمحافل سیاسی ومطبوعاتی قرارگرفت وافکار عمومی جهان را به خود جلب کرد.
به گزارش افکار، بیش از نود هزارسند رسمی و غیررسمی وزارت دفاع آمریکا توسط فردناشناس، ولی به هرحال وارد به سری ترین اطاق های آرشیو پنتاگون، اسناد را خارج ساخته و به سایتی به نام " ویکی لیکس " سپرده است.

در مورد این سایت " افشاگر " لوپوئن هفته نامه چاپ پاریس می نویسد: این سایت که، در سال دوهزاروهفت میلادی، توسط چند روزنامه نگار به وجود آمده بود، به زودی رسالت خود را دست یابی و انتشاراسناد محرمانه دولت آمریکا اعلام داشت و اکنون بیش ازسه سال است که در این راه گام برمی دارد.
از کارهای مهم این سایت انتشار آخرین سخنان و پیام های جان باختگان سوءقصدهای تروریستی یازدهم سپتامبرنیویورک، اسنادی در مورد رفتار نظامیان آمریکا در زندان " گوانتانامو " و عراق بوده است.

به هرحال این سایت خبری جنجال آفرین اکنون با دراختیارداشتن ده ها هزارسند محرمانه دولتی دولت آمریکا را با دشواری امنیتی در افغانستان رو به روساخته است. وزارت امور خارجه آمریکا این هفته ازمدیران سایت یاد شده تقاضا کرد که برای، به گفته آنان، خدمت به امنیت ملی آمریکا از ادامه انتشاراسناد خود داری نمایند. ولی دراین اسناد بطورخلاصه چه موضوع هائی مورد بحثقرار گرفته است که به امنیت ملی آمریکا مربوط می شود.

در این اسناد، که شامل گزارش هائی ازآغازسال دوهزارو پنج تا پایان دوهزارونه میلادی می شود، حداقل در مرحله کنونی، در مورد سه موضوع افشاگری شده است.

پایان خبر / ب +