این یک نمونه از اطلاع رسانی رسانه های غربی به مردم دنیا درباره وقایع سوریه است.
این عکس به روشنی نشان می دهد که در غرب با افکار عمومی مردم چه می کنند و چگونه دنیا را فریب میدهند.