به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان،با وجود مصوبه سال گذشته هيئت دولت مبني بر الزام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به اختصاص مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش، اين موضوع به علت پيش بيني نشدن در قانون بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، از طرف يک نهاد نظارتي مغاير قانون تشخيص و جلوي اجراي آن گرفته شده است.