به گزارش افکار نیوز،جواد جهانگيرزاده، عضو هيات رييسه مجلس در گفتوگو با ايسنا ، از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس در خصوص طبقهبندي مسائل داخلي و امنيتي خبر داد و افزود: رييس مجلس در سخنان كوتاهي با تشريح مسائل اقتصادي، داخلي و بينالمللي از جمله موضوع سوريه به نمايندگان توضيحاتي ارائه داد.

پس از اين جلسه علني مجلس آغاز به كار كرد.