به گزارش افکارنیوز، محمود احمدینژاد رئیس جمهور پس از جلسه امروز هیات دولت در گفتوگو با آنا در پاسخ به این سئوال که"نسشت خبری شما با خبرنگاران چه زمانی برگزار میشود"گفت: به دفتر گفتهام که برنامه این نشست را تنظیم کند.

رئیس جمهور با اشاره به زمان برگزاری این نشست تصریح کرد:در همین روزها این نشست برگزار خواهد شد.