افکار نیوزسازمان وظیفه عمومی شرایط معافیت کفالت و موارد خاص را به شرح زیر اعلام کرد

- اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می‌‌تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. اما چنانچه سن پدرش کمتر از ۵۹ سال تمام باشد ولی به دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود در اینجا نیز تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم وی می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.
- همچنین اگر مادری فاقد همسر باشد(فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم وی می‌تواند کفیل مادر شده و معاف شود.
- اگر چنانچه فردی خواهر یا برادر صغیر داشته باشد و پدرش هم فوت کرده باشد و وی تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد یعنی برادر سالم و بالای ۱۸ سال دیگری نداشته باشد، می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند.
- همچنین چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸ سال وی بیمار باشد(نیازمند مراقبت تشخیص داده شود) و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸ سال دیگری نداشته باشد می‌تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند.
- اگر چنانچه دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش، جد و جده به شرط اینکه فرزند دختر و پسر نداشته باشند و تنها یک نوه سالم بالای ۱۸ سال داشته باشند این فرد یعنی نوه می‌تواند معاف شود.
نکته: در موارد مربوط به معافیت کفالت، موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸ سال دیگر شرط است.

* معافیت موارد خاص چه مواردی است؟
- برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده(هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.
- در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده‌ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول(چه خواهر یا برادر)، این فرزند هم می‌تواند معاف شود.
- همچنین اگر کسانی که پدر یا مادرشان «۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ ماه سابقه جبهه یا ۳۶ ماه سابقه آزادگی» داشته باشد می‌تواند یک فرزندش معاف شود.
- همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ ماه شود یک فرزند خانواده معاف خواهد شد به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ ماه خدمت جبهه و ۲۰ درصد جانبازی داشته باشد با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ ماه می‌شود یک فرزند می‌تواند معاف شود.
- اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و دو فرزند پسر بالای ۱۸ سال داشته باشد استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندانش معاف می‌شود.