حبیبی كه به دلیل بیماری به سختی توان حركت داشت و با ویلچر در این مراسم حاضر شده بود، از كتابهای جدیدش با عنوان بازار بزرگ تهران؛ بازارها و بازارچههای پیرامونی آن در دویست سال اخیر و جامعهشناسی حقوقی؛ نمونهای از یك بررسی و توصیف و تحلیل جامعهشناختی و مردمشناختی و آماری اسناد ازدواج و طلاق محضر خندقآبادیها (تهران ۱۳۲۴ ـ ۱۳۱۳ ق) با حضور حجتالسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی - مدیر مؤسسهی اطلاعات - و دیگر مسؤولان روزنامهی اطلاعات رونمایی كرد.

در میان آثار رونمایی‌شده‌ی حبیبی، دیگر کتاب‌های او از جمله: «گزیده مقالات و اخبار روزنامه‌های مهم درباره خلیج فارس»، «امامزاده‌ها و تربت برخی از پاکان و نیاکان»، «نخستین همایش ملی ایران‌شناسی»، «منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی»، «حقوق بین‌الملل عمومی»، «مساجد دیرینه‌ی تهران»، «یک حرف از هزاران»، «کتاب‌شناسی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی»، «یک گام فراتر در برخی از حوزه‌های سیاست علمی کشور»، «مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران‌شناسی» و «گزارش ایران‌شناسی» نمایش داده شدند.

حجت‌السلام والمسلمین سیدمحمود دعایی - مدیر مؤسسه‌ی اطلاعات - در سخنانی در این مراسم گفت: دکتر حبیبی از افتخارات و سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور است و سرافرازیم که امروز این شخصیت انقلابی آثارش را در مؤسسه‌ی اطلاعات رونمایی می‌کند.

او در ادامه به افتتاح دو دستگاه چاپ جدید در این مؤسسه اشاره كرد و افزود: مؤسسه اطلاعات مفتخر است از پدیدهی صنعت چاپ امروز با حضور دكتر حبیبی بهرهبرداری كند كه ما این را جشن میگیریم؛ چون قرار است با استفاده از این دستگاهها، فیلم را در زمان چاپ حذف كنیم و اطلاعات مستقیم از متن به زینك تبدیل شوند و به این ترتیب، سریعترین دستگاههای چاپ موجود در كشور هستند.