براساس این گزارش ها، هفته گذشته بازجوی پرونده آقای یزدی در تماس با همسر وی گفته بود که برای ملاقات با وی در روز پنجشنبه به زندان اوین مراجعه نکند.به گفته بازجوی پرونده، ابراهیم یزدی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و از آنجا به خانه حفاظت شده ای در یک منطقه نظامی انتقال خواهد یافت.وی از همسر دبیرکل غیر قانونی نهضت آزادی خواست تا به جای سالن ملاقات زندان اوین، برای دیدار با همسرش به این خانه مراجعه کند اما ظاهرا خانم یزدی از قبول این درخواست خودداری کرده است.